Eloranta: Lastentarhanopettajista huutava pula

Ajankohtaista 14:42

Eeva-Johanna Eloranta

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on huolestunut lastentarhanopettajien koko ajan kasvavasta vajauksesta päiväkodeissa.

Yksinomaan pääkaupunkiseudulta puuttuu tällä hetkellä 467 pätevää lastentarhanopettajaa ja 49 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Tällä hetkellä suunnitelmissa olevat yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen lisäpaikat eivät riitä kattamaan edes pääkaupunkiseudun vajetta. Eloranta on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– On välttämätöntä, että lastentarhanopettajien koulutusta lisätään korkeakouluissa. Yliopistojen lastentarhanopettajatutkinnon tuottavien kasvatustieteen kandidaatin koulutuksen aloituspaikat voitaisiin jopa tuplata. Samoin jo varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville henkilöille tulisi rakentaa täydennyskoulutusreittejä osaamisensa ja kelpoisuutensa päivittämiseen. Tavoitteena tulisi olla, että kaikilla varhaiskasvatuksen parissa työskentelevillä olisi riittävä määrä pedagogista osaamista, Eloranta painottaa.

Varhaiskasvatus on nimensä mukaisesti osa koulutusjärjestelmää. Se muodostaa pohjan myöhemmälle koulussa tapahtuvalle oppimiselle ja luo turvallista siirtymää kohti koulumaailmaa. Pedagogisen varhaiskasvatuksen merkitys tulevalle oppimiselle ja sivistyksellisen eriarvoisuuden estämiselle on suuri.

– Lasten kasvuolosuhteissa tapahtuvien erojen lisääntyessä pedagogiikan merkitys entisestään korostuu. Samoin hallituksen tekemät päivähoitoryhmien kokoa suurentaneet linjaukset ja päivähoito-oikeuden rajaus lisäävät pedagogisen osaamisen tarvetta, Eloranta korostaa.

– Myös nykylapsille tyypillinen yliärsykkeisen ympäristön luoma haaste keskittymiselle vaatii lisääntyvää pedagogista osaamista. On tärkeää, että pedagoginen elementti nousee keskiöön niin, että kaikilla lapsilla on hoitoajan pituudesta ja ajankohdasta riippumatta oikeus korkeatasoiseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen, Eloranta linjaa.

Pedagogisen osaamisen tärkeyttä kuvaa hyvin UNICEF:in teollisuusmaiden varhaiskasvatuksen tilaa kuvaava ”The Child Care Transition” –raportti (2008), jonka mukaan vähintään 50 prosentilla päiväkotien henkilöstöstä tulee olla yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Suomessa riittävä tutkinto on kuitenkin vain noin kolmasosalla. Euroopan unionin tasolla on asetettu tavoitteeksi, että 95 prosenttia yli 4-vuotiaista lapsista osallistuu pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Suomessa pedagogiseen päiväkotien varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2014 n. 50 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista.