Hallituspuolueiden ratkaisu nollatuntisopimuksia koskevaan kansalaisaloitteeseen betonoi nykytilan

Ajankohtaista 15:01

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet Tarja Filatov, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen ovat pettyneitä hallituspuolueiden linjaan nollatuntisopimuksia koskevan kansalaisaloitteen mietintöön. Mietinnöstä äänestettiin valiokunnassa tänään.

Sosialidemokraattien mielestä oleellista on se, että saadaan turvallisuutta, ennakoitavuutta ja työelämän peruspelisäännöt koskemaan kaikkea työtä, myös 0-tuntisopimuksia. Ei voi olla työsuhteen muotoa, jota ei tunneta lainsäädännössä.

Valiokunnan mietinnössä on kuvattu  nykyiset nollatuntisopimuksiin liittyvät ongelmat, mutta hallituspuolueiden linja betonoi nykytilan. Hallituspuolueiden lausumassa vaaditaan, että jos työntekijä suostuu, nykyinen villi meno 0-tuntisopimuksissa saa jatkua.

Työntekijät suostuvat epämääräisiin sopimuksiin, koska muuta työtä ei ole tarjolla. Heillä ei ole käytännössä mahdollisuutta kieltäytyä 0-40 tunnin työaikavaihtelusta. Sosialidemokraattien mielestä heikomman osapuolen eli työntekijän suojaksi tarvitaan juuri tämän vuoksi lain tuomaa suojaa ja pelisääntöjä. Pelkät hurskaat toiveet eivät riitä.

SDP:n mielestä valiokunnan mietinnön olisi pitänyt voimakkaasti tukea työministeri Jari Lindströmin ponnisteluja nollatuntisopimusten epäkohtien poistamiseksi. Nyt tuki on narulla työntämistä, valiokunta edellyttää, että arvioidaan lisäsäätelyn tarvetta.

Sosialidemokraatit esittivät vastalauseessaan oman viisikohtaisen mallin, jolla puututaan nollatuntisopimusten aiheuttamiin kipeisiin epäkohtiin työntekijöille.

SDP:n mallissa ei kielletä työajan vaihtelua, jos se on kausivaihtelujen tai kysyntävaihtelujen vuoksi välttämätöntä. Mutta se puuttuu ilmeisiin väärinkäytöksiin. Nyt 32 prosenttia 0-sopimuksella työskentelevistä tekee työtä kokoaikaisesti ja säännöllisellä työajalla, joten perusteita 0-sopimukselle ei ole.

Sosialidemokraattien malli tuo työvuoroihin ennakoitavuutta ja turvaa sairausajan ja vanhempainvapaiden palkanmaksun sekä työttömyysturvan saannin, mikäli työtunnit loppuvat tai ovat hyvin vähäisiä.

Sosialidemokraatit edellyttävät, että jatkossa työsopimukseen kirjataan todellinen työaika. Työajan vaihteluväliä ei saa käyttää työntekijän irtisanomis-, lomauttamis-, tai osa-aikaistamissuojan kiertämiseen.

Myös yhteistoimintalakia edellytetään muutettavaksi siten, että työnantajan pitää seurata niiden työntekijöiden määrää ja työsuhteiden perusteita, joilla on vaihteleva työaika sekä saattaa perustelut yhteistoimintamenettelyissä työntekijöille tiedoksi, kuten nykyisin tapahtuu osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla.