Kuusisto: Vammaisille yhdenvertainen asema

Ajankohtaista 12:20

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus ja mahdollisuus tehdä itse elämäänsä koskevia valintoja. Sen tähden vammaisten vaikutusmahdollisuuksia on vahvistetava. Kansanedustaja Merja Kuusisto puhui vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen aseman puolesta vieraillessaan Invalidiliiton 6.10.12 järjestämässä Etelä-Suomen aluetoritapahtumassa.

– Tällä vaalikaudella hallitus haluaa toiminnallaan puuttua yhteiskunnassa ilmenevään erilaiseen syrjintään ja parantaa vammaisten yhdenvertaista asemaa, lisäsi Kuusisto.

– Hallitusohjelmasta tärkeimpänä vammaispoliittisena linjauksena pidän, että hallitus vahvistaa YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen, hän painotti.

Kuusisto korosti ensi vuoden alusta voimaan tulevan nuorten yhteiskuntatakuun tärkeyttä sekä valmisteilla olevaa hankintalakiuudistusta.

– Osallistumisella työelämään on suuria vaikutuksia nuoren itsenäistymisen kannalta. Tällä hetkellä vain noin kolmannes työikäisistä vammaisista nuorista on työelämässä. Siksi pidän erityisen tärkeänä, että kunnat tukevat nuoren mahdollisuutta koulutukseen sekä osallistumiseen työelämään ja kuntoutustoimenpiteisiin, Kuusisto kertoo.

– Tällä hetkellä julkisista hankinnoista annetun lain myötä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita on kilpailutettu yhä enenevässä määrin. Tämä on pahimmassa tapauksessa saattanut tarkoittaa esimerkiksi vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla asumispalvelujen vaihtuvuutta sekä pysyvän henkilökunnan puuttumista, totesi Kuusisto.

Tästä syystä Kuusisto pitävää erittäin tärkeänä, että hankintalain uudistamistyössä huomioidaan erityisesti sosiaali- ja terveyspoliittinen näkökulma. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti palvelujen jatkuvuuteen ja laatuun.

– Raha ei voi olla ainoa kriteeri ihmisiä koskevien palvelujen hankinnassa, painotti Kuusisto.