VR:n hallintoneuvoston Ihalainen: Hallintoneuvoston linjaukset olisivat rakentava pohja henkilöliikenteen kehittämiselle

Ajankohtaista 16:46

Lauri Ihalainen

Maan hallituksen suunnitelmat avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle ja VR:n pilkkominen kolmeen valtion omistamaan ja VR-konsernista irrotettavaan yhtiöön on perustellusti herättänyt kritiikkiä. VR:n työntekijät, eli tuloksentekijät, ovat olleet huolissaan VR:n tulevaisuudesta ja työpaikoistaan.

Hallituksen esitys jättää huolestuttavan monia kysymyksiä avoimeksi ja esityksen päälinjat rajoittavat eri vaihtoehtojen huolellisen arvioinnin. Esityksen merkityksellisin osa on repiä auki VR:n konsernin hyvin toimiva arvoketju ja perustaa uudet kalusto-, kunnossapito- ja kiinteistöyhtiöt. Yksi eriskummallisuus olisi se, jos uudet erillisyhtiöt sijoitettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen. Pyrkimys on yleisesti ollut, että alan lainsäädännön valmistelusta vastaavat tahot erotetaan operatiivisesta toiminnasta.

VR ei ole vastustanut kilpailun avaamista eivätkä sitä ole tehneet sosialidemokraatitkaan. Nyt VR:n kilpailussa pärjäämisen iskukykyä murretaan irrottamalla mm. kalustoyhtiön verovaroilla hankittujen kalustojen kanssa myös kilpailijoiden käytettäväksi. Uusien yhtiöiden tehtävät, työnjako ja toimintamallit sekä pääomitus ovat auki. Aito kilpailu ja matkustajamäärien lisääminen edellyttävät suuria investointeja sekä rataverkkoon että kalustoon. Pelkäänpä, että kun pääosin kulut ovat kiinteitä, kilpailua käydään henkilöstön työsuhteiden ehdoilla. Onneksi alalla on yleissitovat työmarkkinasopimukset.

Liian vähälle huomiolle on jäänyt VR:n hallintoneuvoston yksimielinen linjaus siitä, miten henkilöliikenteen kilpailutus tulisi toteuttaa, on merkityksellinen kahdessa mielessä. Hallintoneuvosto on koottu parlamentaariselta pohjalta ja ylittää hallitus-oppositio-rajat. Toiseksi hallintoneuvoston linjaus uudistusten tiekartaksi on hallituksen esitystä enemmän vaihtoehtoja sisältävä. Hallintoneuvosto korosti, että EU:n ns. 4. ratatiepaketin vaatimukset voidaan täyttää, eikä EU siis tässäkään asiassa vaadi toimialojen yhtiöittämistä.

Olennaista hallintoneuvoston linjauksissa on se, että on tarkoin arvioitava missä määrin kilpailun avaaminen voidaan käytännössä toteuttaa Suomen oloissa ilman erillisten toimialojen yhtiöittämistä. Tämä vaihtoehto tulisi ehdottomasti olla jatkovalmistelun kohteena. Yksi vaihtoehto olisi se, että kalustoyhtiö säilyisi VR:n konsernin osana ja se vuokraisi muille toimijoille kalustoa VR omaa kalustotarvetta vaarantamatta. Uudistukset tulee tehdä niin, ettei vaikeuteta kalustokierron tehokasta toteuttamista. Kun sama kalusto olisi mahdollisesti useamman operaattorin käytössä on riski kalustokierron heikkenemiselle.

Hallintoneuvosto halusi korostaa, että uudistukset tulee tehdä niin, että henkilöstön turva työllisyydestä, asema ja näkemykset otetaan huomioon muutoksen valmistelussa. Henkilöstön on päästävä mukaan jakovalmisteluun. Kilpailun avaamisen riskit liittyvät siihen, että junaliikenteen alueellinen kattavuus ja riittävä palvelutaso turvataan myös ostomäärärahalla ja velvoittamalla sopimuksin myös kaupalliset toimijat ajamaan hiljaisempia reittejä.

Vaikka VR:n hallintoneuvoston linjauksiin hallituksen suunnalta tulleet ensireaktiot olivat ynseitä, olisi suurta viisautta – ottaen huomioon myös henkilöstön reaktiot ja mahdolliset jatkotoimet – että VR:n hallintoneuvoston linjauksista rakentuisi mittavan uudistuksen yhteinen tiekartta. Hallituksen sote-valmistelun kompuroinneista oppia ottaen olisi kaukokatseisuutta rakentaa tälle yli hallituskausien ulottuvalle uudistukselle vahva parlamentaarinen yhteys.