Politiikan A-Ö

12:43

Tältä sivulta löydät sosialidemokraattien näkemyksiä eri kysymyksiin. Linjaukset on koottu ohjelmistamme, kannanotoistamme ja muista asiakirjoista.  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z ÅÄÖ

 

A

Adoptio

Adoptiovanhemmuutta on tuettava ja kannustettava entistä enemmän. Rakastavia vanhempia ei ole koskaan liikaa. Myös samaa sukupuolta oleville rekisteröidyille pareille kuuluu oikeus adoptioon.
Afganistan
SDP katsoo, että Afganistanin operaatioon osallistumisen jatko on arvioitava vuoden 2011 aikana. On sekä Afganistanin että kansainvälisen yhteisön etu, että turvallisuusvastuun siirto afganistanilaisille voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja siirtää painopistettä sotilaalliselta puolelta siviilitoimintojen kehittämiseen.
Aikuiskoulutus
Kannatamme aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta henkilökohtaisiin koulutustileihin perustuvan järjestelmän suuntaan. Mallissamme jokaiselle kansalaiselle luodaan tili, johon kertyy rahamääräistä koulutusoikeutta aikuiskoulutuksen hankkimiseen. Tämä tekee koulutustarjonnasta aidosti ihmisten tarpeisiin vastaavaa, lisää avoimuutta ja tehokkuutta.

Oppilaitoksia on tuettava erityisen hintatuen avulla, joka mahdollistaa yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisen koulutuksen tarjoamisen. Kaikki olemassa oleva aikuiskoulutus on tarjolla valtakunnallisessa sivistyskeskus-palvelussa. On käynnistettävä uusi Noste-ohjelma, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti vähiten koulutusta saaneet kansalaiset.

Aktiivinen työvoimapolitiikka
Työvoimapolitiikka tarvitsee laatua parantavaa uudistusta. Tämänhetkiset toimet eivät ole riittäviä eikä niitä ole tarjolla tarpeellisia määriä. Työvoimapolitiikka tarvitsee laatukriteerit.

Suomessa tulee siirtyä selkeämmin paikallista vastuuta korostavaan toimintaan. Vaalikaudella 2011-2015 on säädettävä kokeilulaki, jonka puitteissa uutta toimintamallia kokeillaan.

Alkoholi
Alkoholia on verotettava kansanterveydellisiä lähtökohtia painottaen. Alkon monopolia ei tule purkaa. Alkoholimainontaa on rajoitettava.

Ammatillinen koulutus
Haluamme vahvistaa ammatillista koulutusta sekä tarjota opiskelijoille entistä enemmän mahdollisuuksia yhdistellä opintoja lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetustarjonnan välillä. Toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavat vanhempien tulorajat tulee poistaa.

Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulujen rahoitus tulee siirtää kokonaisuudessaan valtiolle. Ammattikorkeakoulutoiminta tulee järjestää julkisoikeudellisen laitoksen muotoon, kuten yliopistotoimintakin on pääsääntöisesti järjestetty. Korkeakoulutuksen molempien pilareiden organisoiminen samojen periaatteiden mukaisesti edesauttaisi korkeakoululaitoksen käsittelemistä kokonaisuutena.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset on ratkaistava. Tavoitteena on tasa-arvoisuus yliopisto-opiskelijoiden kanssa.

Ammattiyhdistysliike
Ammattiyhdistysliikkeellä ja poliittisella sosialidemokraattisella liikkeellä on pitkä yhteinen historia. Molemmat syntyivät omaksi osakseen laajempaa työväenliikettä vaatimaan täysimääräisiä ihmisoikeuksia alistetuille ihmisryhmille. Ammattiyhdistysliikkeen keskeiset tavoitteet ihmisarvoisesta työstä, palkasta jolla tulee toimeen sekä sopimiseen perustuvasta yhteiskunnasta ovat myös tänä päivänä sosialidemokraateille tärkeitä.

Ansiosidonnainen sosiaaliturva
Kannatamme sosiaaliturvaa, joka jakaantuu ansio- ja perusturvaan. Ansioturva kannustaa työhön, korkeimman mahdollisen sosiaaliturvan saa tekemällä työtä. Ansio- ja perusturvaan perustuva sosiaaliturvamalli on tyypillinen pohjoismaille, joissa köyhyys on harvinaisinta koko maailmassa. Ansioturvaa tulee kertyä kaikesta tehdystä työstä ja erityisesti pätkätyöntekijöiden mahdollisuutta päästä ansioturvan piiriin on parannettava.

Ansiotuloverotus
Ansiotuloverotusta ei tule kiristää. Veropohja on pidettävä laajana hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaamiseksi.

Arktinen ulottuvuus
Arktiset alueet ovat nousseet nopeasti merkittävän taloudellisen ja poliittisen mielenkiinnon kohteeksi. Arktisella alueella on huomattavia luonnonvaroja, mm. öljyä, kaasua ja mineraaleja, joiden hyödyntäminen on kuitenkin teknisesti vaikeaa ja herkän luonnon kannalta kyseenalaista. Suomen on kyettävä hyödyntämään arktisen alueen tarjoamia mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan samalla huolehtien luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä alueen ainutlaatuisen luonnon puhtaudesta.

Arvonlisäverotus
Arvonlisäverotusta ei tule kiristää. Arvonlisävero on tasavero, joka tuntuu sitä kipeämmin kukkarossa, mitä pienemmät tulot ihmisellä on.

Aseidenriisunta
Suomen on tuettava aktiivisesti aseidenriisuntatyötä. Asevarustelumenot on jäädytettävä. Erityisesti on panostettava pienaseiden määrän vähentämiseen. SDP:n tavoitteena on ydinaseeton maailma.

Asekauppavero
Tuemme kansainvälisen asekauppaveron käyttöönottoa. Veron tuotto tulee ohjata kehitysrahoitukseen.

Asevelvollisuus
Kannatamme miesten yleistä asevelvollisuutta jota täydentää naisten vapaaehtoinen asepalvelus.

Asuminen
Yhteiskunnan on panostettava erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asumisen mahdollisuuksiin. Asumisen korkea hintataso on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Vuokralla asuvat ja omistusasunnon omistajat eivät saa olla keskenään eriarvoisessa asemassa. Asuinalueiden tulee olla sosiaaliselta rakenteeltaan monipuolisia ja eheitä.

Rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota laatuun ja energiatehokkuuteen. Valtion on tuettava uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen perustuvia lämmitysratkaisuja asuinrakentamisessa. Asunnottomuus on poistettava.

Asuntolainojen korkovähennystä ei tule poistaa.

  • Ks. myös vuokra-asuminen

Asumistuki
SDP on pitänyt esillä asumistuen parantamista. Asumistukijärjestelmää tulee kehittää ja selkeyttää. Tässä yhteydessä on kuitenkin huolehdittava, ettei uudistuksella ohjata asuinalueiden eriytymiseen.

Asuntolainojen korkovähennys
SDP haluaa säilyttää asuntolainojen korkovähennyksen.

Autoverotus
Autoilun verotusta on kehitettävä ympäristöä säästävään ja joukkoliikennettä tukevaan suuntaan. Pienipäästöisellä autolla ajamisesta on palkittava matalammilla veroilla.

Avioliittolaki
Kannatamme avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi.

 

B

Bensiinin verotus
Ks. polttoaineverotus
Biopolttoaineet
Biopolttoaineet tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta eivät ole riskittömiä. Biopolttoaineiden hyödyntämisessä on kiinnitettävä huomiota tosiasiallisiin ympäristövaikutuksiin. Biopolttoaineille tulee luoda kansainvälinen sertifiointijärjestelmä eivätkä ne saa kilpailla ruuantuotannon tai vesihuollon kanssa resursseista kehitysmaissa. Suomessa parhaita mahdollisuuksia tarjoaa biomassan hyödyntäminen.

 

D

Demokratia
Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia on määrätietoisesti laajennettava. Kotimaassa tämä tarkoittaa entistä avoimempaa päätöksentekojärjestelmää, ylikansallisesti ennen muuta globalisaation demokratisointia. Demokratian on aina oltava markkinoiden yläpuolella.

 

 

E

Elinkeinopolitiikka
Elinkeinotoiminnan edellytyksiä on vahvistettava innovaatiopolitiikalla sekä kasvuhakuisia yrityksiä pääomittamalla. Yritysten tukien tulee olla entistä selkeämmin vastikkeellisia ja niitä tulee suunnata entistä enemmän palveluelinkeinoille. Yritystukijärjestelmää on uudistettava siten, että niitä saavat entistä useammin pk-yritykset.

Suomalaisten yritysten yhteiskuntavastuu ulottuu myös ulkomaille.

Eläinsuojelu
Kannatamme eläinsuojelulainsäädännön vahvistamista.

Eläkeikä
Kannatamme joustavaa eläkkeellesiirtymisikää. Nykyinen 63-68-vuoden iässä tapahtuva eläkkeelle siirtyminen on toiminut hyvin. Työuria ei voida pidentää pakolla, vaan työelämän laatua kehittämällä. Työelämää vaivaa jatkuva kiire, muutos ja työtehtävien muuttuminen. Työpaikoilla on räätälöitävä töitä, työaikoja ja työolosuhteita niin että työkyvyn alentuessakin on mahdollista jatkaa työelämässä.

Eläkkeet
Eläkkeiden rahoitus on turvattava. Työeläkemaksuja on nostettava maltillisesti jotta eläkelupauksista voidaan pitää kiinni. Eläketulon verotus ei saa olla kireämpää kuin vastaavankokoisen palkkatulon. Korkean inflaation vuosina eläkkeitä tulee tarkistaa kaksi kertaa vuodessa.

Eläkettä tulee kertyä kaikesta tehdystä työstä ja etuuksien on perustuttava lakiin. Eläkevarat on sijoitettava tuottavasti, turvallisesti ja eettisesti. SDP sitoutuu siihen, ettei eläkkeitä leikata tulevalla vaalikaudella.

Tulevalla vaalikaudella on selvitettävä mahdollisuudet kehittää eläkejärjestelmää siten, että eläkkeensaajien ostovoima sekä järjestelmän kestävyys turvataan. Kehittämistarpeet koskevat sekä työeläkkeitä että kansaneläkettä.

Energia
Suomen tulee olla öljystä riippumaton valtio vuoteen 2030 mennessä. Samalla energian kulutusta on kyettävä vähentämään sekä takaamaan teollisuudelle kohtuuhintaisen energian saanti.
Suomeen on rakennettava monipuolinen ja omavarainen energiantuotanto. Energianlähteiden osuutta suomalaisesta energiantuotannosta tulee kasvattaa. On otettava käyttöön vihreän sertifikaatin tukijärjestelmä uusiutuville energialähteille. Suunnitelmat metsästä saatavan energian lisäämiseksi eivät saa johtaa epäedulliseen tukipaketointiin tai haitata jatkojalostusta.
Suomen sähkön kantaverkon tulee olla valtion hallinnassa.

Energiaverotus
SDP vastustaa asumisen hintaa nostavia energiaverojen korotuksia.

Euro
SDP kannattaa Suomen jäsenyyttä yhteisvaluutta eurossa. Euron tämänhetkiset ongelmat on ratkaistava tavalla, joka estää vastaavankaltaisten kriisien toteutumisen jatkossa. Tämä vaatii entistä vahvempaa sijoittajavastuuta. Pankkien aiheuttamia ongelmia ei voida toistuvasti maksattaa veronmaksajilla, vaan sääntöjä ja markkinoiden sääntelyä on lisättävä.

Euroopan Unioni EU
Kannatamme Suomen jäsenyyttä EU:ssa sekä voimakasta ja demokraattista Euroopan Unionia. EU:n toimintaa on kehitettävä sosiaalisempaan suuntaan. Rahapolitiikan tavoitteeksi on otettava vakauden lisäksi työllisyyden ylläpito. Unionin on toimittava aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan.

Eutanasia
Emme pidä eutanasian laillistamista tarpeellisena. Hoitotestamentissa ihminen voi määrätä omasta hoidostaan. Ihmisten tietoisuutta hoitotestamentin merkityksestä tulee lisätä.

 

F

 

Feminismi
Olemme vahvasti sitoutuneet tasa-arvon periaatteisiin. Kaikessa toiminnassa on edistettävä sukupuolten välistä tasa-arvoa.

 

 

G

Geenimuuntelu
Tuemme geenimuuntelun vaikutusten arviointia suorittavaa tutkimusta ja suhtaudumme gmo-tuotantoon varovaisesti. Uusien tekniikoiden hyväksyttävyydestä on käytävä laajaa keskustelua ja niiden mahdollisten haittojen ehkäisystä on huolehdittava riittävällä lupa- ja valvontajärjestelmällä.

Geenimuunneltujen tuotteiden riskinarvioinnit eivät saa lisätä eläinkokeiden määrää. Kuluttajien tulee saada asianmukaista tietoa tuotteiden ominaisuuksista, riskeistä ja terveysvaikutuksista. Kuluttajille on taattava mahdollisuus valita geenimuunnellun ja muuntelemattoman tuotteen välillä. Sosiaaliset ja taloudelliset seurausvaikutukset on arvioitava huolellisesti.


Globalisaatio
Globalisaatio on tuottanut sekä voittajia että häviäjiä. Erot syntyvät yhteiskuntien sisälle. Globaali talous tarvitsee entistä vahvemmat säännöt. Tällä hetkellä globaalia taloutta ei kyetä ohjaamaan demokraattisesti riittävän tehokkaasti. Tarvitaan ylikansallista politiikkaa ja demokratiaa. Samalla kansallisesti on panostettava sosiaaliturvaan sekä koulutukseen.

 

H

Harmaa talous
Veronkiertoa on torjuttava tehokkaasti. Haluamme entistä paremmat valvontakeinot sekä resurssit käyttöön harmaan talouden torjumiseksi. Veroparatiisit on suljettava ja toimittava lisääntyneen avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta. Kotimaassa tarvitaan mm. seuraavia toimia:

– Rakennusalan järjestäytyneiden yritysten neljännesvuosittain verohallinnolle antamat urakoitsijatiedot ja niitä täydentävät palkansaajatiedot säädetään pakollisiksi. Tietojen pitää koskea koko urakointiketjua,

– Rakennustyömaalla työntekijän pakolliseen, kuvalliseen tunnistekorttiin lisätään veronumero valvonnan tehostamiseksi,

– Työsuojelutoimintaa tehostetaan työehtojen valvonnan parantamiseksi,

– Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinlaitoksen resurssit turvataan,

– Ammattiliitoille annetaan kanneoikeus,

– Tilaajavastuulakia kehitetään,

– Hallintarekisteröityjen arvopapereiden viranomaisjulkisuus toteutetaan,

– Kansainvälisen sijoitustoiminnan verovalvontaan erikoistunut yksikkö perustetaan verohallintoon.

Hedelmöityshoidot
Kannatamme hedelmöityshoitoja tasavertaisesti kaikille niitä tarvitseville, niin yksinäisille naisille, samaa sukupuolta oleville pareille kuin heteropareillekin.

Hedge-rahastot
Nk. hedge- eli vipurahastot olivat keskeisessä asemassa vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin aiheuttamisessa. SDP haluaa lisääntyvää valvontaa hedge-rahastojen tyyppisille rahoituslaitoksille. Markkinoille on luotava selkeät rajat.

Hehkulamput
Kannatamme hehkulamppujen kieltämistä ja siirtymistä energiansäästölamppuihin.

Hiilidioksidivero
Kannatamme globaalien, alueellisten ja paikallisten hiilidioksidiveromallien kehittämistä. Eurooppalaisella tasolla on selvitettävä hiilitullin asettamista tuotteille, joiden alkuperämaissa päästöt eivät sisälly tuotantokustannuksiin.

Huumausaineet
Huumeiden myynnin, hallussapidon ja käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa. Käyttäjille riittää kuitenkin usein varoitus. On vältettävä tilanteita, jossa apua ongelmaansa hakeva käyttäjä ei rangaistusten pelossa uskalla hakeutua palveluiden piiriin.

Huumausainepolitiikassa oleellista on pyrkiä haittojen vähentämiseen. SDP kannattaa mm. neulojen korvaushoitoa.

 

I

Itämeri

Itämeri voi huonosti. Päästöjä on kyettävä vähentämään nopeasti ja pysyvästi. Suurin kotimainen ympäristöongelmien aiheuttaja on maatalous. Ympäristötukien myöntämisperusteita ja valvontaa tulee kiristää ja jätevedet on otettava talteen.

Ilmastonmuutos

Ihmisen toiminnasta johtuva ilmastonmuutos on tieteellinen tosiasia. Ilmastonmuutos uhkaa johtaa suuriin ongelmiin niin ekologisesti kuin taloudellisesti ja sosiaalisestikin. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sopeutuminen vaativat muutoksia kaikilta. Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Kannatamme sitovia kansainvälisiä rajoituksia päästöille, investointeja ympäristöteknologiaan sekä ympäristöverotuksen kiristämistä. Samaan aikaan on saatava aikaan merkittävä asennemuutos.

Innovatiiviset kehitysrahoituslähteet

Tuemme innovatiivisten kehitysrahoituslähteiden, joihin kuuluvat mm. monet ylikansalliset verot, käyttöönottoa.

 

J

Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeudet ovat keskeinen osa suomalaista kulttuuria. Ne on säilytettävä.
Joukkoliikenne
Julkista tukea joukkoliikenteelle on lisättävä. Raideliikenteen kehittämisessä oleellista on nopeuksien nostaminen ja raidekapasiteetin lisääminen. Kannatamme myös valtakunnallisen matkakortin luomista.

Julkiset palvelut
Julkiset palvelut ovat solidaarisuutta ja yhteisvastuuta käytännössä. Haluamme kehittää kaikille yhteisiä palveluita jotka saadaan läheltä. Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että hän saa verorahoilleen hyvää vastinetta laadukkaan palvelun muodossa. Tämä vaatii paitsi riittävää rahoitusta, myös hyviä työolosuhteita palveluita tuottaville ihmisille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen ei tule muodostaa estettä kenellekään palveluita tarvitsevalle. Asiakasmaksuista kertyvän ns. maksukaton määrää tulee madaltaa. Hammashoito ja palveluasumisen tukeminen tulee saattaa maksukattojärjestelmän piiriin.

Yksityiset hyvinvointipalvelut voivat täydentää julkisen sektorin palvelutarjontaa. Markkinoita voidaan hyödyntää siellä missä ne toimivat. Kilpailuttamisessa menestyminen ei saa tapahtua palvelun laadusta tai työntekijöiden työolosuhteista tinkimällä. Hoivapalveluihin tarvitaan tulevina vuosina huomattavasti lisää työvoimaa.

Lisätietoja:

Jätteenpoltto
Jätteenpoltolla on mahdollista korvata erityisesti hiilen käyttöä. Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä energiantuotannossa on lisättävä. Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää on kaikin keinoin vähennettävä.

 

K

Kaavoitus
Yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä ja suosittava energiatehokasta rakentamista. Uudet alueet tulee suunnitella hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle.
Kaivostoiminta
Kaivostoiminta tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti Pohjois-Suomen elinkeinorakenteen kehittämiseksi. Suomen tulee olla mukana omistajana kotimaisen kaivosteollisuuden arvoketjussa. Mineraalivaroja tulee hyödyntää ekologisesti kestävällä tavalla.

Kalastus
Pidämme jokamiehenoikeuksia arvossa ja ne on turvattava koko maassa. Kalateitä tulee rakentaa lisää. Kalojen elinkierron kannalta tärkeillä alueilla sovelletaan kalastusrajoituksia, jotka turvaavat kantojen luonnonmukaisen lisääntymisen ja takaavat virkistyskalastuksen mahdollisuudet. Kalastuskortti tulee tulevaisuudessa voida lunastaa kännykällä.
Kannabis –> ks. huumausaineet

Kanneoikeus
Kanneoikeuden antaminen ammattiliitoille mahdollistaisi työntekijöiden oikeuksien entistä paremman ajamisen sekä ehkäisisi kaksien työmarkkinoiden syntyä. Usein yksittäisen työntekijän mahdollisuudet nostaa kanne työnantajaa vastaan on rajallinen. Kanneoikeuden puitteissa liitto voisi nostaa kanteen työntekijän puolesta.

Kehitysvammaiset
Kehitysvammaisille ihmisille kuuluu täysimääräinen osallisuus yhteiskunnassa. Vammaisella on oltava oikeus omaan kotiin, itsenäistymiseen, opiskeluun, työhön ja mielekkääseen vapaa-aikaan. Palveluiden – niin julkisten kuin kaupallistenkin – on oltava saavutettavissa, jotta aktiivinen elämä ja osallistuminen onnistuvat. Esteetön liikkuminen, asuminen, viestintä ja tiedonsaanti on turvattava.
Yhdenvertaisuuden on toteuduttava myös käytännössä.

Kehitysyhteistyö
Köyhyys on edelleen suurin yksittäinen ongelma maailmassa. Myös Suomen on kannettava vastuunsa. Kannatamme kehitysyhteistyömäärärahojen nostoa 0,7%:iin bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä.

Kerjääminen
Kerjäämisen syyt eivät poistu kielloilla. SDP ei kannata kerjäämiskieltoa.

Kiinteistövero
Kiinteistöverorasitusta tulee kohdistaa entistä enemmän suurimpien kiinteistöjen omistajille. Rakentamattomalle kaavoitetulle tonttimaalle määrätyn kiinteistöveron ylärajaa tulee nostaa.

Kolmikanta
Kannatamme kolmikantaiseen sopimiseen perustuvaa yhteistyötä työmarkkinapolitiikassa. Kolmikannalla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja se on eräs Suomen keskeisistä kilpailutekijöistä. Kolmikanta vaatii toimiakseen aitoa luottamusta sekä eri osapuolten näkemysten yhteensovittamista.

Kotihoidon tuki
Kotihoidon tukea on kehitettävä mahdollistamalla myös osittainen kotihoidon tuki. Tämä tukisi työn ja perheen yhteensovittamista, kun kotihoidon tuki, osa-aikatyö ja käytön perusteella määräytyvät päivähoitomaksut keskustelisivat keskenään.

Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys on perusteltua säilyttää. Vähennystä on kuitenkin tarkasteltava siten, että se tukee mahdollisimman hyvin tasoltaan ja soveltamisalaltaan harmaan talouden torjuntaa, parantaa työllisyyttä ja on tulonjaollisesti oikeudenmukainen. Vähennyksellä ei tule luoda etuoikeutettujen ryhmää.

Koulutus
Jokaisella tulee olla oikeus hyvään koulutukseen omien kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Suomalainen maksuton ja kansainvälisessä vertailussa tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on tuottanut erittäin hyviä tuloksia erityisesti peruskoulun osalta. Eriarvoistava ja vain huippuihin panostava koulutuspolitiikka on paitsi epäoikeudenmukaista myös tehotonta.

Koulujen oppimistulosten alueellisia eroja on kavennettava. Oppivelvollisuutta on pidennettävä 18 vuoteen. Ammatillisen ja lukio-opiskelun yhdistämisen on oltava nykyistä helpompaa. Korkeakoulujen on erikoistuttava vahvuusalueisiinsa ja niiden perusrahoitusta on vahvistettava. Korkeakoulutuksen tulee olla yksilölle maksutonta.

Työssä oleville on luotava mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa päivittämiseen sekä työuran aikana tapahtuvaan uuden ammatin oppimiseen. Aikuiskoulutuksen uudistuksen osalta tavoitteena on siirtyminen henkilökohtaisiin koulutustileihin perustuvaan aikuiskoulutuksen rahoitukseen.

Kouluväkivalta
Jokelan ja Kauhajoen ampumisten kaltaiset tragediat on estettävä. SDP haluaa rajoituksia aseiden saatavuuteen, valvontaa verkossa tapahtuvalle toiminnalle sekä parantaa koulujen turvallisuutta.

Kriisinhallinta
Kannatamme osallistumista kansainväliseen rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin. Suomen tulee vahvistaa erityisesti siviilikriisinhallinnan resursseja.

Kuluttajapolitiikka
Kansalaiselle on myös kuluttajana turvattava kattava ja tehokkaasti toimiva oikeussuoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen voi luottaa kuluttajansuojan johdonmukaisuuteen, toimivuuteen, maksuttomuuteen ja tasapuolisuuteen kotimaassa sekä Euroopan sisämarkkinoilla.

Kuluttajan ostovoiman on riitettävä moniin välttämättömiin menoihin. Kuluttajille yhteinen ostovoimatekijä on välttämättömyyshyödykkeiden hinnat, joiden kohtuullisuus ja vakaus on turvattava. Tähän voidaan vaikuttaa mm. verotuksen ja tulonsiirtojen avulla.

Kuluttaja tarvitsee toimivia markkinoita. Näin taataan aito valinnanvapaus ja hintakilpailu. Kuluttajilla on myös oikeus tietää eri tuotteista esim. niiden valmistusolosuhteista, ympäristövaikutuksista.

Kunnallisvero
Perusvähennystä on nostettava nykyisestä 2200 eurosta 3000 euroon. Kuntien on saatava entistä suurempi osa asukkaidensa verotuloista. Tällä tavalla kyetään vahvistamaan sekä paikallista demokratiaa että peruspalveluita.

Kuntaliitokset
Kannatamme vahvoja peruskuntia, jotka kykenevät itse järjestämään keskeisimmät palvelunsa. Kuntarajat eivät saa vaikeuttaa ihmisten elämää tai asettaa heitä eriarvoiseen asemaan keskenään. Kuntarakenteelle luonteva pohja on työssäkäyntialue.

Kulttuuri
Kulttuuri ja taide kuuluvat kaikille eikä hyvinvointia ei voida luoda ilman luovuutta. Taiteen vapaus on turvattava. Veikkausvoittovaroja tulee jatkossakin käyttää kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tukemiseen. Valtion museoiden tulee olla maksuttomia. Työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille on otettava käyttöön kulttuuriseteli.

Köyhyys
Keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Köyhyyttä on vähennettävä ja toisaalta ennaltaehkäistävä edistämällä työllisyyttä, parantamalla sosiaaliturvaa ja julkisia palveluita sekä laskemalla kustannuksia erityisesti asumisessa. Sosiaaliturvan aukkoja on paikattava ja tehtävä parannuksia perusturvan tasoon. Sosiaaliturvaan tarvitaan malli, jossa kenenkään ei tarvitse laskea, kannattaako työtä ottaa vastaan vai ei.

 

L

Lakko-oikeus
Lakko-oikeus on keskeinen työntekijöiden oikeus eikä sitä tule rajata.

Lapsiperheet
SDP haluaa helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. On luotava joustava kotihoidon tuen ja päivähoitomaksujen yhdistelmä, joka helpottaa osa-aikatyötä. Köyhimpien perheiden tueksi lapsilisät on etuoikeutettava toimeentulotuessa. Verotuksessa on otettava käyttöön lapsivähennys.

Jokaisesta lapsesta tulee maksaa samansuuruinen lapsilisä. Kannatamme subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämistä sekä päivähoidon tekemistä maksuttomaksi. Ennen maksuttomuuden toteutumista ns. nollamaksuluokka on säilytettävä.

Lapsella on oikeus vanhempiinsa. SDP:n tavoitteena on tasa-arvoinen vanhemmuus. Vanhempainvapaajärjestelmää on kehitettävä siten, että molemmille vanhemmille taataan oma osansa vapaista. Vanhempainrahakautta on pidennettävä siihen asti kun lapsi täyttää vuoden ja vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia on jaettava entistä tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken. Isiä on kannustettava pitämään entistä enemmän vanhempainvapaita.

Lapsivähennys
SDP kannattaa verosta tehtävää lapsivähennystä verotukseen. Tämä mahdollistaisi työssäkäyvien lapsiperheiden tukemisen.

Lastensuojelu
Lastensuojelun raskaimpia toimia, kuten huostaanottoa, tulee ehkäistä siirtämällä palveluiden painopiste perheiden varhaiseen tukeen ja lisäämällä siihen resursseja. Kotipalvelu olisi monille lapsiperheille riittävä tuki vanhemmuuden vahvistamiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Sijaisvanhemmille tulee turvata riittävät tukipalvelut.

Lex Nokia
Äänestimme eduskunnassa lakiesitystä vastaan.

Liikenne
Liikennepolitiikan tavoitteena tulee olla yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen lisääminen. Ajoneuvojen päästöjä on vähennettävä. Raskaalle liikenteelle on perustettava valvontayksikkö sekä kitkettävä harmaata taloutta kuljetusalalla. Ammattimaisen liikenteen seuraamusjärjestelmää on tehostettava.

Tieliikenteen määrärahatasoa on nostettava. SDP haluaa tasokorotuksen perusväylänpitoon, jotta tiestöstä voidaan pitää huolta.

Liikunta
Arkiliikuntaa on edistettävä yhdyskuntarakentamisella. Julkisten liikuntapaikkojen tulee olla esteettömiä. Kansalaisjärjestöt ja urheiluseurat ovat tärkeä osa liikuntatyötä. Liikunnan tulee kuulua oppilaitosten, koulujen ja päiväkotien jokapäiväiseen ohjelmaan. Myös työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt on säädettävä pysyviksi työpaikkojen toiminnaksi.

Lukiokoulutus
Haluamme mahdollistaa entistä sujuvammat aineyhdistelmät toisen asteen oppilaitosten välillä. Tämä antaa opiskelijoille nykyistä laajemmat mahdollisuudet valita heitä kiinnostavia aineita. Ylioppilastutkinnon minimivaatimuksista ei tule tinkiä.

Lukioissa on lisättävä opintojen ohjausta sekä kansalaistaitojen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Kolmivuotinen oppimäärä on sopiva.

Lukukausimaksut
SDP ei kannata lukukausimaksuja. Koulutuksen tulee olla yksilölle maksutonta myös tulevaisuudessa.

Luonnonsuojelu
Luonto on itseisarvo. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä. Erityisesti eteläisessä Suomessa on suojelua lisättävä. Sukupuuttoaalto on pysäytettävä.

Länsi-Sahara
SDP tukee Länsi-Saharan itsenäistymiseen johtavaa kehitystä.

 

M

Maahanmuutto
Suomen tulee olla avoin yhteiskunta, joka tarjoaa reilut mahdollisuudet jokaiselle maahan muuttaneelle. Hallittua maahanmuuttoa tarvitaan. Osaa maahanmuuttajista kuitenkin uhkaa syrjäytyminen. Heidät on saatava nykyistä paremmin mukaan yhteiskuntaan työn ja kielen oppimisen kautta. Maahanmuuttajien keskittyminen vain tietyille asuinalueille on ongelma, joka pitää ratkaista. Työperäisen maahanmuuton osalta kannatamme nykyisenkaltaista saatavuusharkintaa.

Maanpuolustus
Suomi vastaa itse omasta puolustuksestaan. Emme kannata Suomen jäsenyyttä NATO:ssa. Puolustuspolitiikan tulee perustua miesten yleiseen asevelvollisuuteen, aluepuolustusjärjestelmään sekä koko maan puolustamiseen. Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö vahvistavat Suomen puolustuspoliittista asemaa.

Maa- ja metsätalousmaan kiinteistövero
SDP ei vaadi kiinteistöveron laajentamista koskemaan maa- ja metsätalousmaata.

Maatalous
Maatalouden tulevaisuus ei ratkea pelkällä tukipolitiikalla. Maaseutua on kehitettävä monipuolisella yrittäjätoiminnalla. Tuottavuutta on parannettava ja tukiriippuvuutta vähennettävä. Maatalouden ympäristötuet on sidottava entistä tiukemmin todellisiin ympäristöä suojeleviin toimiin.

Metropoli
Kannatamme uuden metropolihallinnon luomista. Metropolialueella tarkoitetaan 16 kunnan aluetta (Helsingin seutu, Lohja ja Porvoo). Metropolialueelle on luotava demokraattinen metropolivaltuusto, joka valitaan suoralla vaalilla. Uuden hallinnon tehtäviin kuuluu erityisesti maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä päättäminen. Lähipalveluista tulee päättää kunnissa.

Metsäteollisuus
Metsä- ja puunjalostusteollisuutta tulee monipuolistaa ja jalostusastetta nostaa. Teollisuus tarvitsee tuekseen edullisen perusenergiaratkaisun. Metsästä saatavan energian lisääminen ei saa uhata jatkojalostusta.

Mielenterveyspalvelut
Mielenterveysongelmat ovat nousseet erittäin merkittäväksi työkyvyttömyyden aiheuttajaksi. Ongelmia on paljon myös nuorilla. Palveluita on lisättävä niin ennaltaehkäisyssä kuin pitkäkestoisemmassa hoidossa. Yhden perheenjäsenen mielenterveysongelmista kärsii usein koko perhe.

Mielenterveyslaki on uudistettava siten, että siinä huomioidaan ennaltaehkäisevä työ ja kuntoutuksen tarpeet.

Miespolitiikka
Tasa-arvopolitiikan on huomioitava myös miesnäkökulma. Miesten aseman parantamiseen mm. huoltajuuskysymyksissä on panostettava. Tavoitteena on tasa-arvoinen vanhemmuus. Samaten miesten suurempi syrjäytyminen, päihde- ym. ongelmat tarvitsevat huomiota. Miesjärjestöjen organisoitumista on tuettava.

N

Naisten asema
Tavoitteena tulee olla sukupuolten välinen tasa-arvo. Tätä tulee tavoitella kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, mutta erityisesti työelämässä. Samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava ja vahvistettava. Samasta työstä on maksettava sama palkka.

Vanhempainvapaita on jaettava tasaisemmin tasa-arvoisen vanhemmuuden mahdollistamiseksi ja työ ja perhe on voitava yhdistää entistä paremmin. Tällä hetkellä pitkät poissaolot työelämästä perheellistymisen vuoksi keskittyvät naisille. Vanhempainvakuutuksen käyttöönotolla voidaan tasata kuluja mies- ja naisvaltaisten alojen välillä.

NATO
Emme kannata Suomen NATO-jäsenyyttä. NATO-suhteita tulee hoitaa rauhankumppanuuden pohjalta. Mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä tulee säilyttää. NATO-jäsenyyttä ei tule hakea ilman kansalaisten enemmistön tukea.

Nuorisotyöttömyys
Nuorisotyöttömyydelle on asetettava nollatoleranssi. Aikaisin tapahtuva syrjäytyminen tulee sekä inhimillisesti että taloudellisesti kalliiksi. Haluamme vahvistaa työvoimapolitiikan resursseja siten, että jokaiselle nuorelle voidaan taata työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka viimeistään 3kk työttömyyden alkamisesta.

 

O

Oikeuspolitiikka
Tärkeimpiä oikeuspoliittisia tavoitteitamme ovat oikeudenkäyntiä keston lyhentäminen, jotta oikeutta voi saada kohtuullisessa ajassa, oikeuslaitoksen resurssien riittävyys sekä vankeinhoidon kehittäminen rikosten uusimisen vähentämiseksi. Oikeusjärjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia on luotettavuus. Siksi erityisesti korruptioepäilyt on tutkittava hyvin ja niihin on puututtava ankarasti. Suomessa on aina noudatettava Suomen lakia.
Omaishoito
Omaishoidon tukeen on saatava yhtenäiset kriteerit koko maassa. Omaishoidon tuen tasoa sekä palvelusuunnitelmien laatua on parannettava. Palvelut tulee saada yhdeltä luukulta. Osittainen hoitovapaa tulee laajentaa myös lähiomaisten hoidossa avustamiseen. Omaishoidon tuki tulee siirtää Kelan hoidettavaksi.

Opetus
Suomessa on maailman parhaat opettajat. Heille on annettava entistä paremmat mahdollisuudet tehdä työtään hyvin. Peruskoulujen opetusryhmille on säädettävä laissa määritellyt ylärajat. Samalla koulujen rahoitusta on kehitettävä niin, että ryhmien koolla ja kannustavalla palkkauksella kyetään palkitsemaan niitä opettajia, jotka hakeutuvat opettamaan haastavampia oppilaita.

Opintotuki
Opintotuen tulee kehittyä elinkustannuksia vastaavasti eli opintotuki tulee sitoa indeksiin. Tavoitteena on myös toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavien vanhempien tulorajojen poistaminen. Tukea tulee kehittää myös siten, että opintoaikoja voidaan lyhentää.

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on monelle nuorelle, jotka eivät viihdy koulumuotoisessa opiskelussa, hyvä tapa suorittaa tutkinto. Oppisopimuspaikkojen määrää tulee lisätä. Samalla on kutienkin varmistettava, ettei järjestelmää käytetä hyväksi esimerkiksi keinona hankkia ilmaista työvoimaa. Oppilaitosten on aina varmistettava opetuksen laatu.

Oppivelvollisuus
Kannatamme oppivelvollisuuden pidentämistä 18 vuoteen. Oppivelvollisuuden pidentämisellä pyritään vähentämään koulupudokkuutta ja antamaan jokaiselle nuorelle hyvät eväät elämään. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluva opetus voi olla lukion ja ammatillisen koulutuksen lisäksi työpajatoimintaa, valmentavaa koulutusta, työssäoppimista tai oppisopimuskoulutusta.

Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkkeillä on ollut merkittävä työuria pidentävä vaikutus. SDP tukee osa-aikaeläkkeiden säilyttämistä.

Osa-aikatyö
Vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön siirtymistä on helpotettava mm. työhön paluuoikeutta vahvistamalla. Osa-aikatyö tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia hengähdystaukojen ottoon tai työn ja perhe-elämän yhdistämiseen.

Lapsiperheiden osalta päivähoitomaksuja on kehitettävä suuntaan, jossa hoidosta maksetaan todellisen käytön mukaan. Tämä yhdistettynä osittaisen kotihoidon tuen malliin helpottaa osa-aikatyön ja lasten hoidon yhdistämistä.

Vastentahtoista osa-aikatyötä on pyrittävä vähentämään ja tarjoamaan halukkaille ihmisille kokoaikaista työtä.

 

P

Paikallinen sopiminen
Paikallinen sopiminen edellyttää aitoa ja tasapuolista neuvotteluasemaa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Tämä edellytys ei tällä hetkellä toteudu riittävissä määrin suurella osalla työpaikoista. Työrauhasta ja palkoista tulee sopia samalla tasolla.
Pakolaiset
Kiintiöpakolaisten määrä on pidettävä nykyisellään. Ks. myös maahanmuutto ja turvapaikanhakijat.

Palkkapolitiikka
Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen palkkaan tekemästään työstä. Palkkojen osuus koko kansantulosta on käännettävä nousuun – tämä tarkoittaa hyvinvoinnin tasaisempaa jakautumista kaikkien sen luomiseen osallistuneiden kesken. Palkkaerojen suuri kasvu on uhka yhteiskunnan eheydelle ja tasa-arvolle. Solidaarisella palkkapolitiikalla kyetään paitsi estämään erojen suuri kasvu, myös takaamaan kaikkien työntekijöiden ansioiden kehitys sekä taloudellinen tehokkuus. Kannatamme ammattiliittojen merkittävää roolia palkoista sopimisessa.

Palvelumaksut
Suomessa kansalaisten maksamat maksut julkisten palveluiden käytöstä ovat erittäin korkealla tasolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot on yhdistettävä ja kattoa madallettava samalla kun valtion ja kuntien vastuunjakoa arvioidaan uudelleen.

Palomiesten eläkeikä
Kannatamme palomiesten eläkeiän alentamista 58 vuoteen.

Palveluelinkeinot
Suomessa on voimakkaasti kehitettävä palvelusektoria. Suurin osa uusista työpaikoista tulee syntymään palvelualoille. Palveluliiketoiminnan puitteissa on kyettävä luomaan myös uusia vientituotteita. Yritystuista entistä suurempi osa on ohjattava kasvuyrityksiin ja myös palvelualoille. Palveluliiketoiminnan edellytyksiä syövästä arvonlisäveron korottamisesta tulee pidättäytyä.

Pankkivero
Kannatamme pankkiveron säätämistä.

Perheväkivalta
Vaadimme turvakotien toimintaedellytysten parantamista, lievien pahoinpitelyrikosten asianomistajarikosstatuksen poistamisen selvittämistä sekä kansallisen toimintaohjelman laatimista naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi.

Perintövero
Perintöverosta on tehtävä progressiivinen. Suurten perintöjen verotusta voidaan kiristää. Suurista yritysvarallisuusperinnöistä tulee maksaa jatkossakin perintöveroa, kuten myös yritys-, maatila- ja metsävarallisuudesta.

Peruskoulu
Peruskoulu on suomalaisen koulutuspolitiikan suurin onnistuminen. Suomalainen peruskoulu osoittaa tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tuottavan parhaita tuloksia. Haluamme vahvistaa näitä peruskoulun parhaita ominaisuuksia. Vastustamme eriarvoistavia tasoryhmiä ja haluamme pitää kiinni yhtenäisistä ryhmistä.

Opetusryhmien koolle on säädettävä yläraja ja peruskoulujen rahoitusta uudistettava siten, että vaikeammissa olosuhteissa toimiville kouluille kyetään ohjaamaan nykyistä suurempia varoja. Peruskoulua on kehitettävä eheytetyn koulupäivän nimissä.

Perusturva
Sosialidemokraatit esittävät sadan euron korotusta perusturvaan. Tämä tarkoittaa korotusta työttömän peruspäivärahaan sisältäen nykymuotoisen yhteyden ansiosidonnaiseen turvaan, työmarkkinatukea sekä pienimpiä sairaus- ja vanhempainpäivärahoista.

Perusturva on paitsi toimeentuloa, myös varmuutta työstä, asunnosta, koulutuksesta sekä tarvittavista sosiaali- ja peruspalveluista.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaista yhteistyötä on edelleen tiivistettävä ja kehitettävä.

Polttoaineverotus
Autoilun verotusta on kehitettävä kohti päästöperustaisempaa verotusta. Polttoaineveroja ei kuitenkaan tule tulevalla vaalikaudella kiristää.

Presidentin asema
Presidentin valtaoikeudet tulee säilyttää pääosin nykyisellä tasolla. Suoralla kansanvaalilla valittavalla presidentillä tulee olla myös valtaa.

Päivähoito
Päivähoito on eräs keskeisimpiä tasa-arvoa tuottavia palvelujärjestelmiä. Laadukas päivähoito mahdollistaa tasa-arvoisemman työelämän vanhemmille sekä antaa lapsille mahdollisuuksia monipuolisempaan harrastamiseen ja sosiaaliseen yhdessäoloon.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on päivähoidon maksuttomuus, sitä ennen on siirryttävä kohti todelliseen käyttöön perustuvia päivähoitomaksuja. Nollamaksuluokka ja subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä.

Pätkätyöt
Perusteettomia määräaikaisuuksia on vähennettävä. Kokoaikainen työ on ihmisen perusoikeus, osa-aika- ja määräaikaisen työn tulee olla työntekijän oma valinta, ei vastentahtoinen pakko. Pätkätyöntekijöiden oikeudet on tuotava mahdollisimman tarkasti vakinaisten työntekijöiden oikeuksien rinnalle.

Pätkätyöntekijöiden turvaksi on otettava käyttöön työaika- ja lomapankki. Vuokratyöntekijöille tulee taata nykyistä parempi työsuhdeturva sekä takuupalkka. Samankaltaisista työtilanteista tulee ansaita samalla työmäärällä samat edut ja oikeudet riippumatta työnteon ja työsuhteen muodosta.

Pääkaupunkiseutu –> ks. metropoli
Pääomatuloverotus
Kannatamme pääomatuloveron maltillista kiristämistä osana laajempaa kokonaisverouudistusta, jossa palkkatulojen ja pääomatulojen verotuksen välistä kuilua kavennetaan. Pääomatuloveroa on korotettava 30%:iin ja siitä on tehtävä progressiivinen siten, että yli 10 000 euron tuloista maksetaan 32% ja 50 000 euroa ylittävistä tuloista 35%:n vero. Tällä kyetään keräämään työllisyyttä vahingoittamatta huomattavia lisäverotuloja mm. velan lyhentämiseen ja palveluiden parantamiseen.

Päästökauppa
Tällä hetkellä Suomi on mukana EU:n alueella järjestettävässä päästökauppajärjestelmässä. Päästökauppaa on laajennettava globaalisti kattavaksi järjestelmäksi, joka käsittää talouden eri alat.

 

R

 

Raideliikenne
Kannatamme raideliikenteen voimakasta kehittämistä. Valtakunnallisesti tärkeimpiä hankkeita ovat Seinäjoki-Oulu –yhteyden kehittäminen sekä pk-seudun suuret ratahankkeet kuten Pisara-rata sekä suora raideyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lähiraideliikenteen kehittämistä tuetaan tavoitteena tehdä siitä toimiva osa suurimpien kaupunkiseutujen joukkoliikennejärjestelmää. Suomi tulee kytkeä nopein yhteyksin eurooppalaiseen rataverkkoon.
Rahapelit
Kannatamme Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton rahapelimonopolin säilyttämistä ja tuottojen ohjaamista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Rahoitusmarkkinavero
Kannatamme rahoitusmarkkinaveron säätämistä. Rahoitusmarkkinavero koskee arvopapereilla, johdannaisilla ja valuutoilla tehtävää kauppaa, jolle tulee säätää matala vero. Tavoitteena on ehkäistä keinottelua ja ohjata taloudellista toimintaa reaalitalouteen suuntautuviin investointeihin.

Rasismi
Emme hyväksy rasismia missään muodossa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.

Rikollisuus
Rikollisuutta on torjuttava tehokkaasti. Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen. Suomen on säilyttävä turvalliseksi koettuna yhteiskuntana. Keskeinen ulottuvuus rikollisuuden torjunnassa on sosiaalipoliittinen. Poliisille on taattava riittävät voimavarat ja rikoksiin syyllistyneet on nopeasti saatava vastaamaan teoistaan. Rikosten uhrien oikeusturvaa on parannettava.

Ruoan arvonlisävero
Kaupasta ostetun ruoan arvonlisäverokanta tulee olla samalla tasolla ravintola- ja työpaikkaruoan arvonlisäverokannan kanssa.

Ruoka
Lähi- ja luomuruuan yleistymistä on tuettava. Erikois- ja luomutuotteet on saatava entistä paremmin kuluttajien ulottuville.

Elintarvikealan elinkeinopolitiikassa ja maatalouspolitiikassa on huomioitava nykyistä paremmin ympäristönäkökohdat. Ympäristöystävällisestä elintarviketeollisuudesta voi oikeilla toimenpiteillä tulla kasvava ala Suomessa.

Tietoisten ostopäätösten lisäämiseksi tuotteiden merkintöjä on monipuolistettava.

Ruotsin kielen asema
Kannatamme ruotsin kielen säilyttämistä maamme toisena virallisena kielenä.

Ruuhkamaksut
Lainsäädännölliset esteet ruuhkamaksujen käyttöönotolle tulee poistaa. Ruuhkamaksujen käyttöönotosta tulee päättää paikallisesti. Mallien jatkotyöstössä tulee ottaa huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Ryhmäkoot
Ylisuuret ryhmät haittaavat oppimista ja aikaansaavat levottomuutta luokkahuoneissa. SDP haluaa säätää lailla opetusryhmille ylärajat.

 

S

Saamelaiset
Saamen kielen ja kulttuurin tulevaisuus on turvattava. Kyse on koko maan kannalta tärkeästä kysymyksestä. Suomen on ratifioitava ILO:n alkuperäiskansoja koskeva sopimus.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
Kannatamme kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia. Haluamme samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden adoptioon. Seksuaalivähemmistöjä leimaavat rajoitukset verenluovutuksissa on poistettava. Avioliittolaki on muutettava sukupuolineutraaliksi.

Siviilipalvelus
Siviilipalvelus on yksi tapa hoitaa maanpuolustusvelvollisuus. Siviilipalveluksen sisältöjä, palvelusolosuhteita ja sosiaalista asemaa tulee kehittää.

Sopimuspolitiikka
Kannatamme sopimiseen perustuvaa yhteiskuntamallia sekä talous- ja työmarkkinapolitiikkaa. Sopimuspolitiikka on ollut keskeinen suomalainen kilpailutekijä. Työrauha ja työmarkkinoiden vakaus ovat keskeisiä talouskasvun edellytyksiä.

Sosiaaliturva
Lähtökohtana tulee olla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja oikeus työhön. Sosiaaliturva koostuu ansioturvasta ja perusturvasta sekä laajoista julkisista palveluista. Tavoittelemme kattavaa ja tasokasta sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa inhimillisen elämän kaikille kansalaisille. Sosiaaliturvan tason tulee olla riittävä köyhyyden poistamiseksi.

Sotaveteraanit –> ks. veteraanit

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Olemme erittäin sitoutuneita sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Samasta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Tavoitteena on tasa-arvoinen vanhemmuus. Vanhempainvapaajärjestelmää tulee kehittää siten, että molemmille vanhemmille varataan oma osansa vapaista. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava entistä tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken.

Syrjäytyminen
Syrjäytymistä ei torjuta vain rahalla, vaan ehkä vielä korostuneemmin palveluilla. Syrjäytymiskehitys voi alkaa jo hyvin nuorena. Neuvoloiden, päivähoidon ja peruskoulun merkitystä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä on korostettava. Koulupudokkuutta on ehkäistävä mm. pidentämällä oppivelvollisuutta ja luomalla monipuolisia tapoja hankkia itselleen ammatti. Työttömyys on katkaistava alkuunsa. Vaikeasti työllistyville tulee luoda välityömarkkinat ja vajaakuntoisille kehitettävä alennus työnantajamaksuihin. Asunnottomuus on poistettava.

 

T

Talouskasvu
Pyrimme laadullisesti hyvään taloudelliseen kasvuun. Talouskasvun on oltava kestävää niin ekologisesti kuin sosiaalisestikin. Talouskasvun mittariksi BKT:n rinnalle tulee ottaa käyttöön mittareita jotka mittaavat myös elämän laatua sekä ihmisten välistä tasa-arvoa.

Tasoryhmät
Emme kannata erillisiä tasoryhmiä peruskoulussa. PISA-menestyksen taustalla ovat ennen muuta yhtenäiset ryhmät, joissa erilaiset oppilaat oppivat myös toisiltaan. Heikommin menestyvät oppilaat hyötyvät selvästi yhteisistä ryhmistä. Samalla huippuosaajien määrä on meillä yhtä korkea kuin muissa huippumaissa. Lahjakkaimmatkaan oppilaat eivät siis kärsi yhtenäisistä ryhmistä. Tasoryhmiin siirtyminen vaarantaisi vakavasti peruskoulun korkean tason.

Tekijänoikeudet
Tekijöiden oikeuksia on kunnioitettava. Tekijänoikeudet ovat kulttuurityöläisen palkkaa, ja siksi piratismi on ongelma. Ongelman ratkaisemiseksi on löydettävä reilut pelisäännöt, jotka takaavat sekä tekijöiden että yksilöiden oikeudet.

Teollisuus
Menestyvä ja kilpailukykyinen teollisuus muodostaa keskeisen pilarin Suomen hyvinvoinnille. Yhteiskunnan on turvattava teollisuuden menestymisen kannalta keskeiset tekijät mm. panostamalla laadukkaaseen infrastruktuuriin, työvoiman osaamistason parantamiseen sekä vakaaseen ja turvalliseen liiketoimintaympäristöön. Suomalainen teollisuus menestyy osaamisella, erikoistumisella ja yhteistyöllä.

Terveydenhuolto
Kunnallisen terveydenhuollon asemaa ja resursseja on vahvistettava. Erityisesti perusterveydenhuoltoon on panostettava. Palveluiden jakautuminen hyväosaisten yksityisiin ja heikompiosaisten julkisiin palveluihin on estettävä. Julkisten terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuja ei tule korottaa nykyisestä, vaan päinvastoin, kohtuullistaa eniten sairauskuluja omaavien henkilöiden maksurasitusta. Keskeiseksi tavoitteeksi terveyspolitiikassa on asetettava väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen.

Terveysrahasto
Erityisesti Keskusta on esittänyt terveysrahastoa, johon koottaisiin kaikki terveydenhuoltoon käytettävät varat ja joka kilpailuttaisi ja järjestäisi keskitetysti kaikki terveyspalvelut koko maassa. Terveysrahastoesityksissä keskeistä on valtakunnallinen tilaaja- ja rahoittajataho, jolle kaikki terveydenhuoltoon käytettävä julkinen raha kootaan.

Ongelmallista mallissa on, että palveluiden tuottaja- ja tilaajaorganisaatiot ovat täysin erillisissä koreissa. SDP haluaa huolehtia julkisesti tuotetuista palveluista, ja pitää niitä sekä laadunhallinnan että kustannustehokkuuden kannalta pääasiallisena vaihtoehtona. Vastuu palveluiden järjestämisestä ja niiden rahoittamisesta on syytä pitää tiiviisti yhdessä, muuten vaarana on kustannusten karkaaminen käsistä.

Tiet
Perusväylänpidon rahoitukseen tarvitaan tasokorotus. Tiestön heikko kunto aikaansaa vaaratilanteita ja heikentää taloudellisen kasvun edellytyksiä.

Toimeentulotuki
Toimeentulotuen tarkoituksena ei ole turvata saajansa elintasoa pysyvästi, vaan toimia viimesijaisena tukena erityistilanteita varten. Tällä hetkellä siitä on kuitenkin muotoutunut liian monelle ensisijainen toimeentulon lähde. Tämä tilanne ei vastaa tarkoitustaan.

Toimeentulotukiriippuvuutta on vähennettävä korottamalla ensisijaisten etuuksien tasoa. Lapsilisät tulee etuoikeuttaa toimeentulotuessa.

Toisen asteen koulutus
Kannatamme toisen asteen kokonaisuudistusta yhtenäisen toisen asteen mallin pohjalta. Nykymuotoiset tutkinnot on säilytettävä mahdollistaen samalla joustava opintojen yhdistely. Oppimateriaalien ja kokeiden tulee olla opiskelijoille maksuttomia.

Tuloerot
Tuloerot ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina. Suuriksi levinneet erot uhkaavat sosiaalista eheyttä ja tasa-arvoa. Emme hyväksy tuloerojen kasvattamiseen tähtäävää talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Tuloeroja on kavennettava erityisesti parantamalla heikompiosaisten toimeentuloa ja työllistymismahdollisuuksia mutta myös kiristämällä vauraimpien verotusta.

Tuntijako

Taito- ja taideaineiden määrää on lisättävä. Sen sijaan eriarvoisuutta lisäävät, liian aikaiset ja urauttavat valinnat eivät kuulu tasa-arvoiseen peruskouluun.

Tuomiot
Oikeudenkäyntien kesto on Suomessa liian pitkä. Oikeutta on saatava kohtuullisessa ajassa. Rangaistuskäytäntöjen yhtenäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta on arvioitava. Rikosten uhrien asemaa on parannettava.

Tupakka
Tupakan veroja tulee korottaa vähintään ostovoiman tahdissa. Pitkän ajan tavoitteena on savuton Suomi.

Turkistarhaus
Turkiseläinten elinolosuhteita on säännönmukaisesti parannettava. Todetut eläinsuojelurikkomukset ovat erittäin tuomittavia. Turkistarhauksen kieltämiseen ei kuitenkaan ole aihetta.

Turvallisuuspolitiikka
Suomen turvallisuuspolitiikan tulee perustua yhteistyövaraisen turvallisuuden käsitteeseen sekä selkeään sitoutumiseen eurooppalaiseen yhteistyöhön. Emme kannata Suomen NATO-jäsenyyttä.

Turvapaikanhakijat
Suomi tarjoaa turvapaikkoja hädänalaisille ihmisille. Kiintiöpakolaismäärä on pidettävä nykyisellään. Turvapaikkapolitiikan tulee olla yhteneväinen muiden pohjoismaiden kanssa. Turvapaikkamenettelyä on nopeutettava ja järjestelmän väärinkäyttö estettävä. Kotouttamistoimien on oltava tehokkaita.

Turve
Turpeen käytössä on huomioitava ennen muuta ilmastonäkökohdat.

Tuulivoima
Suomen tuulivoimapotentiaali on vajaakäytössä. Tuulivoimaa tulee lisätä.

Työehtosopimukset
Työehtosopimusten yleissitovuus tulee säilyttää. Suomessa tehtävässä työssä tulee noudattaa suomalaisia työehtoja.

Työkyvyttömyys
Aikaisin alkava työkyvyttömyys on Suomessa merkittävä ongelma. Haluamme kehittää työelämän laatua siten, että mahdollisimman harva ajautuisi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyn arvioinnissa on siirryttävä arvioimaan ennen kaikkea jäljellä olevaa työkykyä. Työ on organisoitava siten, että myös alentuneen työkyvyn oloissa ihmisellä on mahdollisuus hyödyntää osaamistaan työelämässä.

Työkyvyttömyyseläkkeille siirtymistä voidaan vähentää mm. työntekijöiden voimavaroja lisäämällä, huolehtimalla kuntoutusmahdollisuuksista ja laadukkaista terveyspalveluista, organisoimalla työ vähemmän kuluttavasti, paremmalla johtamisella sekä työssä jaksamiseen panostamalla. Kohtuuttomat valitusjonot on poistettava.

Työllisyys
Tavoitteenamme on täystyöllisyys. Jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä kokoaikaista työtä josta saatavalla palkalla tulee toimeen. Osa-aikatyön on oltava työntekijän oma valinta, ei pakko. Aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja on lisättävä. Työelämää on kehitettävä entistä joustavammaksi työntekijöiden kannalta.

Vaalikaudella 2011-2015 on käynnistettävä kokeilu, jonka puitteissa vastuuta työllisyyspolitiikasta ja työllisyyden hoidosta siirretään paikallisviranomaisten vastuulle. Samalla entistä aktiivisemmasta otteesta aletaan palkita.

Työpajatoiminta
Työpajamuotoinen toimintamalli on järkevää ja sitä on syytä jatkossakin tukea. Järkevää olisi, että työpajojen toiminta perustuisi pysyvään rahoitukseen, jotta niiden toiminnalla olisi jatkuvuutta. Työpajojen toiminta on järkevää omaa alaansa etsiville nuorille, mutta sopii myös myös monille aikuisille työttömille.

Työperäinen maahanmuutto
Suomi tarvitsee osaamista myös maamme rajojen ulkopuolelta. Työperäisen maahanmuuton tulee perustua aitoon työvoiman tarpeeseen.

Jotta ulkomainen työvoima ei joudu kotimaista työvoimaa heikompaan asemaan, on työehtojen valvonnan oltava riittävällä tasolla. Suomessa tehtävässä työssä on aina noudatettava suomalaisia työehtoja. Nykymuotoinen työvoiman saatavuusharkinta on syytä pitää toistaiseksi voimassa.

Työssä jaksaminen
Työhyvinvointiin on panostettava kaikilla tasoilla. Työssä jaksamisen ja viihtymisen parantaminen on avainasemassa työurien pidennystavoitteen onnistumisen kannalta. Vuorotteluvapaasta on luotava pysyvä järjestelmä. Työsuojelua on vahvistettava ja ammattiliitoille annettava oikeus osallistua työehtoja koskevien sopimusten valvontaan työpaikoilla.

Työttömyys –> ks. työllisyys

Työttömyysturva
Työttömyysturvaa on parannettava tavoitteena pohjoismainen taso. Kehittämisessä on huomioitava myös palveluiden ja aktiivisen työvoimapolitiikan merkitys. Työttömyysturvaa on kehitettävä siten, että mahdollisimman nopea paluu työelämään on mahdollinen. Työttömyysturvan tasoa työttömyyden alussa tulee nostaa ja samalla lisätä velvoittavuutta. Jokaisen työttömäksi joutuneen on saatava kolmen kuukauden kuluessa työllistymiseen tai muuhun aktivointiin liittyvä tarjous. Työttömien koulutusmahdollisuuksia on parannettava.

Työurien pidentäminen

Työurien pidentäminen on välttämätöntä kestävän kasvun ja hyvinvointivaltion rahoituksen vuoksi. Työuria on pidennettävä koko työuran ajalta. Oleellisimmat kysymykset koskevat koulupudokkuuden vähentämistä, työttömyyden ja työmarkkinoilta poissa olemisen pitkittymisen estämistä sekä parempaa työssä jaksamista.

Sosialidemokraatit haluavat pidentää työuria työelämän laatua kehittämällä sekä panostamalla aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Eläkeiän pakkonosto on huono keino, koska se ei tuo sen paremmin uusia työpaikkoja työtä vailla oleville kuin auta jaksamaan pidempään työmarkkinoilla.

U

Uskonnonopetus
Uskonnonopetuksen tavoitteena on laajasti, kriittisesti, kunnioittavasti ja avoimesti erilaisia katsomuksia käsittelevä opetus. On selvitettävä eri uskontokunnille suunnatun uskonnonopetuksen korvaamista yhteisellä uskontotiedon opetuksella.

Ulkopolitiikka
Ulkopoliittinen linjamme nojaa sosialidemokraattisiin perusarvoihin, kansainvälisyyteen, solidaarisuuteen sekä tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Suomen tulee olla aktiivinen toimija kansainvälisissä elimissä. Lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö vähentää konfliktien todennäköisyyttä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee perustua laajaan turvallisuuskäsitykseen.

 

V

Vaalilaki
Vaalijärjestelmän tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Haluamme uudistaa suomalaista vaalipiirijakoa siten, että kohtuuttomat kokoerot vaalipiirien välillä poistuvat. Tällä tavalla myös äänikynnykset laskevat niissä vaalipiireissä, jossa ne ovat tällä hetkellä huomattavan korkeat. Emme kannata vaalialueisiin perustuvaa järjestelmää, jossa ääni Lapissa voi muuttua edustajanpaikaksi Uudellamaalla.

Vaalirahoitus
Kannatamme vaalirahoituksen avoimuutta. Kaikki yli 2000 euron lahjoitukset tulee julkistaa. Ilmoitusvelvollisuuden tulee koskea myös puolueyhteisöjä. Valtio-omisteisten yhtiöiden ei tule tukea puoluepoliittista toimintaa.

Valitusjonot
Valitusjonot erityisesti sosiaaliturvan osalta ovat kohtuuttomia. Tarpeetonta byrokratiaa on vähennettävä kansalaisten oikeusturvaa vahingoittamatta sekä nopeutettava käsittelyaikoja huomattavasti.

Valtionyhtiöt
Kansallisomaisuudesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Valtionyhtiöiden tulee sitoutua kestävään henkilöstöpolitiikkaan ja kyettävä toimimaan pitkäjänteisellä tavalla myös taantumaolosuhteissa. Valtion yritysomistusten mahdollinen myynti tulee ajoittaa siten, että saatu tuotto on mahdollisimman korkea. Valtion omistusosuuksia yrityksissä voidaan myös kasvattaa. Valtion erityistehtäviä hoitavia yrityksiä ei tule myydä. VR tulee säilyttää valtion omistuksessa.

Myös uusien valtionyhtiöiden perustamista voidaan tarpeen mukaan harkita. Esimerkiksi kaivosalalla valtion mukanaolo toimialan arvoketjussa olisi tärkeää.

Valuutanvaihtovero
Kannatamme valuutanvaihtoveron käyttöönottoa osana ylikansallisten verojen yleisempää kehittämistä.

Vammaiset
Tavoitteeksi on asetettava vaikeavammaisen henkilön oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Julkisten tilojen on oltava esteettömiä. Suomen on ratifioitava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus.

Vanhemmuuden kustannukset
On luotava vanhempainvakuutus, jossa vanhemmuuden kustannuksia tasataan entistä paremmin mies- ja naisvaltaisten alojen kesken. Isiä tulee kannustaa vanhempainvapaiden pitämiseen.

Vanhempainpäivärahat

Vanhempainpäivärahojen minimitasoa on korotettava nykyisestä sadalla eurolla kuussa. Samalla kautta on pidennettävä siihen asti kunnes lapsi täyttää vuoden.

Vanhempainvapaat
Tavoitteeksi asetetaan tasa-arvoinen vanhemmuus. Työelämän tasa-arvoa ja erityisesti isien merkitystä perheille korostetaan varaamalla molemmille vanhemmille oma osansa
vanhempainvapaasta.

Vanhuspalvelut

Jokaiselle kuuluu arvokas ja turvallinen vanhuus. Itsenäistä kotona selviytymistä on tuettava niin kauan kuin se on mahdollista. Ikäihmiset tarvitsevat myös kohtaamispaikkoja, neuvontaa ja palveluohjausta. Ikäihmisiä hoitavien henkilöiden tulee olla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Osittaista hoitovapaata on laajennettava siten, että sitä voidaan käyttää lähiomaisten hoitoon.

Venäjä
Suomen on voimistettava omia kahdenvälisiä Venäjä-suhteitaan eri tasoilla. Tähän tarvitaan kansallinen Venäjä-toimintaohjelma. Samalla EU-Venäjä-politiikkaa on vahvistettava ja yhtenäistettävä. Venäjän kehitystä on seurattava ja myötävaikutettava maan kehitykseen kohti modernia, demokraattista ja moniarvoista eurooppalaista oikeusvaltiota.

Verotus
Laajan pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii verotuloja. SDP kannattaa laajaa ja kattavaa veropohjaa. Ansiotulojen verotusta on kevennettävä ja pääoma- sekä omaisuusveroja nostettava. Verotuksella on kyettävä tukemaan työllisyyttä sekä pienentämään tuloeroja. Verotuksella on myös kannustettava ekologisesti kestävämpään elämäntapaan.

Yksityiskohtaisempia verokantojamme löydät mm. kohdista ansiotuloverotus, arvonlisäverotus, autoverotus, kiinteistövero, kunnallisverotus, perintövero, pääomatuloverotus, ruoan arvonlisävero ja ympäristöverotus.

Veteraanit
Veteraaneille on tehtävä vuosittainen kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointi. Riittävät resurssit kuntoutukseen on turvattava. Laadukkaat peruspalvelut ja kotipalvelu tukevat myös veteraanien kotona asumista. Asiakasmaksut eivät saa muodostaa estettä kenenkään palveluiden käyttöön. Sotilasvammalaissa olevia haitta-asterajoja on lievennettävä.

Viittomakielisten asema
Yhdenvertaisuus on keskeinen sosialidemokraattinen arvo. Tämä koskee myös viittomakielisten kielivähemmistöä. Viittomakielisten mahdollisuuksia saada palveluita omalla kielellään on vahvistettava. Olemme esittäneet mm. viittomakielisen kirjaston perustamista sekä tulkkipalveluita koskevan lainsäädännön kehittämistä siten, että tarvittavan tulkkituntimäärän saa aina ilman erillisiä anomuksia lisätunneista.

Vuokra-asuminen
Haluamme kohtuullistaa vuokra-asumisen kuluja. Vuokrien nousua on hillittävä rakennuttamalla entistä enemmän yhteiskunnan tukemia vuokra-asuntoja. Tarjonnan lisääminen laskee hintoja. Valtion tuella rakennettujen vuokra-asuntojen asumiskustannusten nousua voidaan hillitä myös muuttamalla korkolainajärjestelmää.

Vuokratyö

Vuokratyöntekijöille on luotava parempaa työsuhdeturvaa ja säädettävä takuupalkka. Kunta-alalla voidaan edistää sijaispankkien käyttöönoton avulla pysyvien työsuhteiden luomista. Työaika- ja lomapankit on vakiinnutettava käyttöön.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaasta on tehtävä pysyvä järjestelmä. On selvitettävä mahdollisuudet palkata opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija vuorotteluvapaan sijaiseksi.

 

Y

Ydinvoima
Hyväksymme ydinvoiman lisärakentamisen osana suomalaista monipuolista energiaratkaisua. Ydinvoimaan investoiminen ei saa vähentää uusiutuviin energianlähteisiin suunnattavaa tutkimusta tai tuotekehitystä.
Yhdistyneet Kansakunnat YK
Tuemme YK:n uudistumisprosessia sekä Maailman ympäristöjärjestö UNEO:n perustamista. YK:n turvallisuusneuvoston kokoa on kasvatettava. Uusille jäsenille ei tule myöntää veto-oikeutta. SDP edistää Suomen jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa kaudella 2013-2014. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asemaa kansainvälisten työehtojen määrittäjänä on vahvistettava.

Yhteisövero
Nykyinen, 26% yhteisövero on EU-maiden keskitasoa. Oikeistopuolueiden ajama veron lasku tulisi kalliiksi julkiselle taloudelle, eikä ole osoitettavissa suoranaista yhteyttä alhaisen yhteisöveron tason sekä korkean työllisyyden välillä. Mikäli keskeiset kilpailijamaat alentavat oman yhteisöveronsa tasoa, on tilannetta arvioitava uudelleen, mutta tällä hetkellä veron laskuun ei ole tarvetta.

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset palvelut voivat täydentää julkisia palveluita. Kunnalla tulee kuitenkin aina säilyä vastuu palvelun järjestämisestä.

Yleisradio
Suomessa tarvitaan myös tulevaisuudessa vahvaa julkisen palvelun yleisradioyhtiötä. Rahoitusmallin on varmistettava Yleisradion toiminnan riippumattomuus ja jatkuvuus.

Yliopistot
Vaadimme yliopistojen perusrahoituksen lisäämistä. Yliopistojen on keskityttävä vahvuusalueisiinsa. Elinkeinoelämän rahoitus on tervetullutta, mutta se ei saa vaarantaa yliopistojen perustehtävää ja riippumattomuutta. Yliopistokoulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Säätiömuotoisissa yliopistoissa tulee hallituksen valinta säilyä yliopistoyhteisöllä.

Yliopistolaki
Suhtauduimme kriittisesti hiljattain säädettyyn yliopistolakiin. Katsoimme, että hallituksen esitys tekee yliopistot liian riippuvaiseksi yksityisestä rahoituksesta. Samalla henkilöstön asema heikkeni. SDP teki oman esityksensä yliopistolaiksi, mutta eduskunnan enemmistö äänesti hallituksen esityksen puolesta.
Sosialidemokraattien vaihtoehto lähti vahvemmasta julkisesta perusrahoituksesta, jotta yliopistot eivät joutuisi keskenään eriarvoiseen asemaan. Halusimme myös yliopistoyhteisön jäsenille vahvemman aseman hallitusta ja rehtoria valittaessa. Virkasuhteet olisi tullut säilyttää tehtävissä, joihin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä.

Ympäristöministeriö
SDP haluaa säilyttää itsenäisen ja vahvan ympäristöministeriön.

Ympäristönsuojelu –> ks. luonnonsuojelu

Ympäristöverotus
Verotuksella on ohjattava kestävämpään kulutukseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Ympäristöveroja voidaan korottaa sosiaalinen oikeudenmukaisuus huomioiden.

Yrittäjyys
Kasvuhakuista yritystoimintaa on lisättävä. Pitkäjänteinen koulutus- ja elinkeinopolitiikka tukee yritysten toimintaedellytyksiä. Haluamme kehittää erityisesti yrittäjien sosiaaliturvaa. Yrittämisen riskien vähentämisellä entistä useampi voi aloittaa oman yritystoimintansa.

Arvonlisäverottoman liiketoiminnan alarajaa on nostettava 40 000 euroon.

Ö

Öljy

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta öljystä riippumaton yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.