Eläkeläiset

13:58

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

Sosialidemokraatit halusivat:

Säätää vanhuspalvelulain ja turvata sille riittävät resurssit

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. SDP esitti lakia jo 2009 välikysymyksen yhteydessä.

Lain tavoitteena on mm.

– Edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja.

– Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

Hyväksyessään vanhuspalvelulain eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lain yleisen toteutumisen lisäksi henkilöstömitoituksen toteumista ja tarvittaessa antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.

Turvata eläkkeiden ostovoiman

– Eläketulovähennystä on korotettu pieni- ja keskituloisilla eläkeläisillä.

Parantaa omaishoitajien asemaa

– Täydentävässä vuoden 2015 talousarviossa on 4,8 miljoonan euron määrärahalisäys omaishoidon kehittämiseen. Se on tarkoitettu omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin sekä sijaishoidon lisäämiseen. Määrärahaa jää kehyspohjiin pysyvästi.

Pitää pienet eläkkeet verottomana myös tulevaisuudessa

– Toteutunut; n. alle 900 €/kk eläkkeet ovat verottomia.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

Leikata eläkkeitä

– Eläketulovähennys kompensoi niitä osittaisia indeksijäädytyksiä, joita on jouduttu tekemään osana valtiontalouden sopeutustoimia.