Oikeudenmukaisuus

13:39

Eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Sosialidemokraatit halusivat:

Kaventaa tuloeroja ja vähentää eriarvoisuutta

– Potilaiden liikkuvuus, rajat ylittävä terveydenhuolto astunut voimaan 2014 alusta.
– Palveluvalikoimaneuvosto on asetettu.

Korottaa perusturvaa sadalla eurolla kuukaudessa

– Perusturvan korotukset: työttömyysturva ja työmarkkinatuki, toimeentulotuki ja asumistuki 1.1.2012 alkaen.

Säätää vanhuspalvelulain ja turvata sen vaatimat resurssit

– Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. SDP esitti lakia jo 2009 välikysymyksen yhteydessä.

Lain tavoitteena on mm.

– Edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja.

– Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

Hyväksyessään vanhuspalvelulain eduskunta edellytti, että hallitus seuraa lain yleisen toteutumisen lisäksi henkilöstömitoituksen toteumista ja tarvittaessa antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.

Lapsilisät myös toimeentulotukea saaville perheille

Ei toteudu tällä hallituskaudella.

Sitoa opintotuen indeksiin

– Opintotuki sidottiin indeksiin ja järjestelmää uudistettiin. Opintorahan määriä tarkistetaan lukuvuosittain.

Poistaa työmarkkinatuesta puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan

– Hakijan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään.

Turvata julkiset palvelut

Sote-ratkaisu ei toteutunut tällä hallituskaudella.